Menu

Privacyverklaring

De Buurtbusvereniging Soest en omstreken (‘BBVSeo’) hecht veel waarde aan de bescherming van  persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil BBVSeo heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

BBVSeo doet er alles aan om de privacy van haar (aspirant)leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BBVSeo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat BBVSeo in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uitdrukkelijke toestemming van (aspirant)leden als BBVSeo deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van alle rechten omtrent persoonsgegevens, haar (aspirant)leden hierop wil wijzen en deze respecteren.

BBVSeo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van (aspirant)leden worden door BBVSeo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de uitvoering van de diensten;
 • het uitvoering geven aan chauffeurs- en/of aanverwante diensten;
 • voor keuringsdoeleinden verbonden aan chauffeurs diensten.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de vrijwilligersovereenkomst voor chauffeursdiensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BBVSeo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Initialen
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie volledig rijbewijs
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Geldigheidsdatum keuring

Uw persoonsgegevens worden door BBVSeo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de vrijwilligersovereenkomst en daarna alleen in de ledenadministratie voor maximaal 0,5 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan BBVSeo geeft kan BBVSeo aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
BBVSeo maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van materieel, dienstregeling en marketing;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

BBVSeo geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt BBVSeo hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal BBVSeo de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient BBVSeo medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan BBVSeo persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
BBVSeo verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
BBVSeo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
BBVSeo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens BBVSeo van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • BBVSeo hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op haar systemen;
 • BBVSeo maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • BBVSeo test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
 • Het bestuur en de (aspirant)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke BBVSeo van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. BBVSeo kan vragen om uw legitimatie voordat BBVSeo gehoor zal geven aan voornoemde verzoeken. Mag BBVSeo uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt BBVSeo u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt BBVSeo er samen met u niet uit dan vindt BBVSeo dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met het bestuur van de vereniging op!

BBVSeo

Voorzitter, Don Willeman (voorzitter@buurtbussoest.nl)
Secretaris, Jaap Heijmans (info@buurtbussoest.nl)
Penningmeester, Frans Sebel (penningmeester@buurtbussoest.nl)